גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
הצטרף-לתורמים תרום-לנו
עמותת לראות

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר האינטרנט של העמותה למחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל

העמותה למחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל ("העמותה") מקדמת בברכה את הגולשים באתר האינטרנט שלה והמשתמשים בשירותיו. השימור באתר, בתכנים המוצגים בו ובשירותים שהוא מציע כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.  אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

הוראות תקנון זה חלות הן על אתר העמותה בעברית והן על אתר העמותה באנגלית ("אתר העמותה" או "האתר").

 

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


בתקנון זה: "תוכן" או "תכנים" - מידע מקצועי, מידע משפטי, מחקרים, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, חוות דעת, טפסים רשמיים, מפות, תשריטים, פרסומות, תמונות, מידע שיווקי בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר.

 

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של העמותה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

 

האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וככל שיהיו זמינים (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטות העמותה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

אתר האינטרנט של העמותה מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהעמותה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של העמותה.

 

העמותה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה עמותה בקשר לכך.

 

העמותה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי העמותה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל העמותה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והעמותה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

לשימת לבך, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמתך, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

 

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של העמותה ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל   - כאן

 

תוכן האתר

 

תוכני האתר יכולים לכלול, בין היתר, תכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות ו/או תכנים המבטאים אסכולה טיפולית מסוימת ו/או דעה אישית של הכותב. יודגש, כי תכנים אלו אינם בגדר עצה או חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע ואינם תלויים בנסיבות ובעובדות של כל מקרה ספציפי אלא מתייחסים למצבים כלליים בלבד. העמותה מבהירה, כי אינה אחראית על המידע המצוי באתר לרבות תכנים אלה, ומשכך, העמותה אינה אחראית לתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

תכני האתר כוללים, בין היתר, מידע מקצועי, פרסומים מקצועיים, מחקרים ומאמרים. כל המידע המצוי בתכנים אלו הינו על דעת כותביהם ו/או מחבריהם ו/או עורכיהם בלבד ואין העמותה אחראית על נכונות ו/או מהימנות ו/או דיוק המידע לרבות הנתונים, התוצאות, המסקנות וההמלצות המצויים בהם וכן על כל נזק - ישיר או עקיף - שיגרם לך או לרכושך או לצדדים שלישיים או לרכושם כתוצאה משימוש בהם ו/או הסתמכות על האמור בהם גם אם פרסומם באתר נעשה על דעת  העמותה.

 

תכני האתר כוללים, בין היתר, מודעות, פרסומות, הצעות שיווקיות והטבות הנמסרות לעמותה לפרסום באתר על-ידי גורמים מסחריים שונים. יודגש, כי עצם פרסום מידע זה על ידי העמותה אינו מהווה כשלעצמו כל עידוד או המלצה, מצד העמותה, לעשיית שימוש בתכנים אלה או לרכישות השירותים או המוצרים המוצעים במסגרתם. האחריות לתכנים פרסומיים אלה, על כלל פרטי המידע הכלולים בהם, היא של המפרסמים בלבד ולעמותה לא תהא כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר ולמהימנותם גם אם אלו נעשים בחסותה, בשיתופה או כהטבה לחבריה.

 

העמותה לא תהא אחראית לעצם ביצועם ו/או למתכונתם ו/או לתכניהם של כנסים מקצועיים, השתלמויות, קורסים, אירועים ותערוכות שיוצעו לגולשים באתר אף אם אלו נערכים בחסות או בשיתוף העמותה. האחריות לאירועים מקצועיים אלה תהא של מארגניהם בלבד.

 

חלק מהמידע המקצועי המתפרסם באתר מפורסם ע"י גולשים ו/או נמסר לעמותה לפרסום ע"י גורמים שונים. האחריות הבלעדית לתוכנו של מידע מעין זה תהא על הגורם שפרסמו באתר ו/או שמסרו לעמותה לפרסום. העמותה לא תשא בכל אחריות לתכנים אלה, תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם, בין אם אלו פורסמו באופן עצמאי ע"י הגולשים ובין אם פורסמו באמצעות העמותה. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך או לכל הוצאה שתיגרם לך כתוצאה מעשיית שימוש או הסתמכות על תכנים אלה.

 

באשר לתכנים המפורסמים באתר ע"י העמותה עצמה, ובכלל זה מידע מקצועי, פניות אל חוקרים, מידע אודות העמותה, החברים בה, פרסומיה, נהליה, השירותים אותם היא מספקת וכן כל מידע משפטי ביחס לתחומים אלו, יודגש, כי אלו נועדו למתן מידע כללי בלבד ואין בהם כדי למצות את כלל המידע הרלוונטי בנושאים אלה. בכל מקרה, המידע המחייב בנושאים אלה הוא זה המצוי במסמכיה הרשמיים של העמותה ובמקורות המשפטיים והמקצועיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין תכני האתר לפרסומים הרשמיים, המידע הקובע הוא זה המופיע בפרסומים הרשמיים של העמותה.

 

העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר העמותה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מקצועי, מהימן, מלא או עדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור  כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העמותה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה, נזק או הוצאה, שיגרמו מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול אי דיוקים או טעויות סופר ושגיאות דפוס.

 

העמותה רשאית לבצע בכל עת שינויים בתכנים המוצעים על ידה ועל ידי צדדים שלישיים באתר.

 

 

הצעות מחקר

 

העמותה תהיה רשאית לפנות אל חוקרים באמצעות האתר, בין היתר, לצורך הגשת הצעות מחקר. העמותה תקבע את כל התנאים בקשר להצעות המחקר, לרבות מי רשאי להגישן, אופן הגשתן, המסמכים הנדרשים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין בפניה ו/או בקבלת הצעות המחקר משום התחייבות כלשהיא של העמותה לבצע כל פעולה בקשר עם הצעות המחקר לרבות לממנן ו/או להציגן בפני כל גורם שהוא.

 

מגיש ההצעה מתחייב בזאת כי לא קיימת כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו/או אחרת להעברת הצעת המחקר לעמותה לרבות כל הפרטים ו/או הנתונים הכלולים בה וכי אין בהעברת הצעת המחקר לעמותה משום הפרה של זכויות של צדדים שלישיים כלשהם לרבות זכויות בקניין רוחני. יובהר כי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - שיגרם לחוקר ו/או למגיש ההצעה ו/או למי מטעמם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בקשר עם הצעת המחקר ובקשר לכל שימוש שתעשה העמותה בהצעת המחקר כולה ו/או חלקה, לרבות בנתונים והפרטים המופיעים בה.

 

מגיש ההצעה ישפה את העמותה וישלם לה, מיד עם דרישתה הראשונה,  כל סכום כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עורך דין, שיגרמו לה, הקשורים בדרישה ו/או תביעה, לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש ו/או תינקט על ידי גורם כלשהו, לרבות מגיש ההצעה ו/או החוקר ו/או מי מטעמם, בכל עניין הקשור להצעת המחקר.

 

אין בפניה כאמור לעיל בכדי להגביל ו/או למנוע מהעמותה מלבצע כל פעילות אחרת בקשר עם מטרותיה לרבות בקשר עם מחקרים.

 

תכנים המפורסמים באתר העמותה על ידי גולשים

 

העמותה מאפשרת לגולשים באתר להשתתף בפורום הגולשים ובפורום השאלות והתשובות ("הפורומים"), לכתוב הודעות שיופיעו בפורומים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורומים או בתגובות להודעות. בהיכנסך לפורומים ובשימוש בהם הנך כפוף לתנאי השימוש בפורומים    (תנאי השימוש בפורומים) וכמפורט להלן.

 

ההשתתפות בפורום השאלות והתשובות אפשרית לכלל הגולשים באתר ללא צורך במסירת פרטים אישיים. לעומת זאת, ההשתתפות בפורומים האחרים שבאתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטי משתמש [פרטי משתמש ומדיניות פרטיות; ראו נספח ב]. לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי לאשר או למנוע את רישומו של גולש לפורום הטעון הרשמה.

 

הנך מנוע מלפרסם בפורומים את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

 

1. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות  או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום.

 

2. תכנים מקצועים אשר יש בהם כדי להטעות את הגולשים באתר בין אם הינם אנשי מקצוע בתחום ובין אם הינם הדיוטות.


לעמותה אין מחויבות לפקח על התכנים המועלים לאתר, אולם, העמותה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.


זכור: התכנים שתמסור לפרסום בפורומים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והעמותה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, העמותה לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

 

העמותה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

 

העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים בפורומים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 

עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש בפורומים או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

 

קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט של העמותה - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של העמותה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה בכתב ומראש. שמה של העמותה "העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל" שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של העמותה, הינם קניינה הבלעדי של העמותה.

 

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לעמותה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר העמותה, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומו באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לעמותה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירות אותו היא מספקת ובכל פרסומיה.

 

מדיניות פרטיות

 

פרטי המשתמש שתידרש למסור כתנאי לשימוש בחלק משירותי האתר וכן כל מידע אישי אחר, ביחס אליך, שיתקבל בידי העמותה כתוצאה מגלישתך באתר כפופים לכללי הגנת הפרטיות של העמותה [ פרטי משתמש ומדיניות פרטיות; ראו נספח ב]

 

 

הפסקת שימוש ושיפוי

 

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות חסימת פרטי משתמש.

 

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא העמותה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 

אתה תשפה את העמותה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

 

 

נספח א

 

תנאי שימוש בפורומים של העמותה

 

 

העמותה מאפשרת לגולשים להשתתף בפורום הגולשים ובפורום השאלות והתשובות ("הפורומים"), לכתוב הודעות שיופיעו בפורומים אלה ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורומים או בתגובות להודעות.

 

ההשתתפות בפורום השאלות והתשובות אפשרית לכלל הגולשים באתר ללא צורך במסירת פרטים אישיים. לעומת זאת, ההשתתפות בפורומים האחרים שבאתר מותנית בהרשמה ובמסירת פרטי משתמש [פרטי משתמש ומדיניות פרטיות; ראו נספח ב]. לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי לאשר או למנוע את רישומו של גולש לפורום הטעון הרשמה.

 

בכניסתך לפורומים הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורומים שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש בפורומים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על העיון בתגובות של גולשים אחרים.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע בפורומים אינו התוכן המסופק על ידי העמותה, וכי העמותה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורומים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת הפורומים.

 

הנך מאשר כי ידוע לך כי העמותה אינה אחראית לתוכן המקצועי המפורסם בפורומים. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך או לכל הוצאה שתיגרם לך כתוצאה מעשיית שימוש או הסתמכות על תכנים אלה.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי העמותה אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורומים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורומים.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים בפורומים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בהם. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש בפורומים אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מהעמותה בעניין זה.

 

העמותה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורומים.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בפורומים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק ו/או מקצועי.

 

כמשתתף בפורומים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 

1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

 

2. לא לשלוח כל תוכן מתחום המדידות או מכל תחום אחר, אשר יש בו כדי להטעות את הגולשים באתר בין אם הינם אנשי מקצוע בתחום ובין אם הינם הדיוטות.

 

3. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

 

4. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורומים או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון או אמצעי זיהוי אחר).

 

5. לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

 

6. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר העמותה או למשתמש בפורומים.

 

7. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

 

8. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות, למעט הצעות למכירה ורכישה של ציוד מדידות מיד שניה ולמעט הצעות עבודה בתחום המדידות.

 

9. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

 

10. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורומים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.

 

11. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

 

12. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורומים.

 

13. לא להעלות לפורומים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.

 

14. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורומים מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר העמותה לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

 

לעמותה אין מחויבות לפקח על התכנים המועלים לפורומים. יחד עם זאת, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי העמותה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, העמותה אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה.

 

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורומים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש של האתר ו/או של הפורומים, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

 

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי העמותה אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורומים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

 

1. אם השימוש שעשה המשתמש בפורומים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש אינו חוקי.

 

2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.

 

3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

 

4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של העמותה או החברים בה.

 

5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

 

6. אם העמותה נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורומים בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף בפורומים מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

 

העמותה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את הפורומים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 

באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורומים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לעמותה בצירוף פרטים מלאים.

 

נספח ב

 

פרטי משתמש ומדיניות פרטיות

 

חלק מהשירותים באתר העמותה ובכלל זה ההשתתפות בפורום הגולשים, טעונים הרשמה ומותנים בהזנת שם משתמש וסיסמת כניסה ("פרטי המשתמש"). במסגרת ההרשמה תידרש למסור מספר פרטים ובכלל זה את שמך המלא, את שם מקום עבודתך, את כתובתך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך (אליה תישלח סיסמת הכניסה שלך). השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.

 

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של העמותה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

 

עם רשומך במאגר המידע של העמותה, תהא העמותה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל העמותה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לעמותה.

 

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. העמותה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר העמותה הטעונים רישום, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים ולציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
  • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם  לפעם.

 

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

 

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה העמותה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  • אם יינתן צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה;
  • בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • אם העמותה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.